از تویوتا وانت به منظور جابجایی رزمندگان و نیز حمل ادوات و تدارکات در مناطق عملیاتی استفاده میشد. در عملیاتها به منظور استتار و  همچنین برای مأموریتهای فوری که نیاز به سوار و پیاده شدن سریع داشت ،سقف و دربهای آن را جدا میکردند. ولی استفاده از آن به صورت بدون سقف ،برای مسیرهای طولانی باعث اذیت شدن راننده و کمک راننده میشود.
وقتی سقف و دربها برداشته شود و شیشه عقب و جلو هم روی کاپوت بخوابد، ارتفاع خودرو کم میشود و برای وقتی میخواهند به خط بروند مناسب است و دیده نمیشود