تفنگ‌ ١٠٦م.م و جیپ‌ میول حامل‌ سلاح

الف‌) جیپ‌ میول: خودروی‌ جمع‌ و جور و کوچکی‌ است‌ که‌ در دفاع مقدس دو کاربرد اصلی‌ داشت‌. یکی‌ به‌ دلیل‌ سرعت‌ و چابکی‌ معمولا مورد استفادهی‌ فرماندهان قرار می‌گرفت‌ و دیگر آنکه‌ برخی‌ سلاحها روی‌ آن نصب‌ می‌شد.١ این‌ جیپ‌ به‌ دلیل‌ دوتکه‌ بودن شیشه‌ جلو و امکان استقرار سلاح

در شیار بین‌ دو تکه‌، از نوع کاربرد »حمل‌ سلاح« است‌. از تویوتا به‌ عنوان حامل‌ سلاح نمی‌توان استفاده کرد چون دماغه‌ تویوتا هم‌ اندازه لوله‌ تفنگ‌ است‌ و با یک‌ شلیک‌ جلوبندی‌ خودرو آسیب‌ می‌بیند. ولی‌ دماغه‌ جیپ‌ میول عقب‌تر از لوله‌ تفنگ‌ قرار می‌گیرد.٢

ب) تفنگ‌ ١٠٦م.م: سلاحی‌ مستقیم‌زن است‌ هرچند می‌تواند منحنی‌ هم‌ شلیک‌ کند. ضدزره است‌ و در دفاع مقدس عموما علیه‌ هدفهای‌ زمینی‌ سنگین‌ و زرهی‌ دشمن‌ مثل‌ تانک‌ها و نفربرهای‌ زرهی‌ و گاهی‌ هم‌ علیه‌ محل‌ تجمع‌ نیروهای‌ پیاده استفاده می‌شد. دارای‌ آتش‌ عقبه‌ است‌ که‌ از انتهای‌ تفنگ‌ خارج می‌شود. به‌ همین‌ دلیل‌ می‌توان آن را روی‌ خودرو سوار کرد. اگر کسی‌ در فاصله‌ شصت‌ متری‌ پشت‌ این‌ سلاح باشد، هنگام شلیک‌، آتش‌ عقبه‌ به‌ او آسیب‌ می‌زند. تا صد متر هم‌ احتیاط دارد. اگر سلاح بدون آتش‌ عقبه‌ را روی‌ خودرو سوار کنیم‌، با هر شلیک‌، فشار اسلحه‌، خودرو را به‌ شدت تکان می‌دهد. درب انتهای‌ سلاح، کولاس نام دارد که‌ گلوله‌های‌ ٨٠ الی‌ ١٠٠ س.م از این‌ قسمت‌ واردمی‌شود و مجددا درب بسته‌ می‌شود و آتش‌ از سوراخ روی‌ درب خارج می‌شود. دارای‌ کالیبر ١٠٦م.م، برد مؤثر ١٣٥٠متر و به‌ همراه سه‌پایه‌ و متعلقات ٢٠٩کیلوگرم وزن است‌.٣ به‌ این‌ تفنگ‌، توپ هم‌ گفته‌ می‌شود؛ چراکه‌ با گلوله‌ توپ ١٠٥م.م شلیک‌ می‌کند. البته‌ چون خان دارد و مستقیم‌ می‌زند به‌ »تفنگ‌« معروف است‌. گلوله‌ مستقل‌ هم‌ دارد که‌ پوکه‌های‌ آن سوراخ سوراخ است‌

خاطره ای از حماسه‌ آفرینی‌ یک‌ رزمنده با تفنگ‌ ١٠٦:

یکی‌ از ساکنان روستایی‌ در شرق بستان می‌گوید: »یک‌ افسر بلند قامت‌ زابلی‌ با یک‌ تفنگ‌ ١٠٦ نزد ما آمد. از من‌ پرسید:»عراقی‌ها کجا هستند؟« گفتم‌: »آن سوی‌ رودخانه‌ در حال احداث پل‌.« در کنار ساحل‌ رودخانه‌ به‌ ارزیابی‌ تانک‌های‌ دشمن‌ پرداخت‌. ما هم‌ از خانه‌ها و پناهگاههای‌ خود بیرون آمدیم‌ تا ببینیم‌ چه‌ می‌کند. او می‌گفت‌: »من‌ برای‌ مردن آمدهام، تسلیم‌ در برابر دشمن‌ مرگبارتر از خود مرگ است‌.« ساعت‌ ١٥:١١ روز سوم مهر ١٣٥٩، جنگ‌ این‌ افسر دلیر با تانک‌های‌ عراقی‌ آغاز شد. تانک‌ها را یکی‌ پس‌ از دیگری‌ با تفنگ‌ ١٠٦ به‌ آتش‌ می‌کشاند. سه‌ تانک‌ عراقی‌ منفجر شد. ٤٥دقیقه‌ جنگ‌ بین‌ آن افسر زابلی‌ و تانک‌های‌ دشمن‌ ادامه‌ داشت‌. سرانجام ١٢ ظهر یکی‌ از موشک‌ها به‌ جیپ‌ برخورد کرد، اسلحه‌ ١٠٦ منفجر شد و آن افسر، شجاعانه‌ به‌ شهادت رسید